Aanmelden en opzeggen lidmaatschap

► Aanmelding kan tijdens het gehele seizoen plaatsvinden.

► Voor de aanmelding als lid ontvangt elk nieuw lid een Inschrijfformulier. Deze dient geheel ingevuld te worden, inclusief
automatische machtiging, voordat inschrijving als lid kan plaats vinden. Ook het veld ID nummer moet worden ingevuld.

► Spelende leden vanaf de D jeugd zijn speelgerechtigd op het moment dat de spelerspas ontvangen is van de KNVB.

► Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per email plaats te vinden bij de ledenadministratie of
secretaris van de vereniging.

► Opzegging van een lidmaatschap (van zowel spelende als niet spelende leden) kan één maal per jaar en wel per 1 juli
van elk kalender jaar. Deze opzegging dient jaarlijks uiterlijk 1 juni ingediend te zijn bij de ledenadministratie of
secretaris.

► De peildatum voor de categoriebepaling-contributie is 1 augustus van elk jaar en de indeling hiervan is als volgt:
Senioren 19 jaar en ouder Junioren 13 t/m 18 jaar, Pupillen 6 t/m 12 jaar

► De contributiebedragen worden jaarlijks, conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) met het
landelijk prijs indexeringscijfer aangepast. De contributiebedragen zijn op deze website onder de rubriek Contributie te
vinden.

► Conform besluitvorming in de A.L.V. wordt bij ieder lid in oktober een bijdrage voor de Grote Clubactie ingehouden.