Reglement “Kledingplan vv Nunspeet”

1. Elk spelend lid van vv Nunspeet is automatisch deelnemer aan het “Kledingplan vv Nunspeet”.

2. Het bestuur van de vv Nunspeet heeft per juni 2009 een kledingcoördinator aangesteld. Dit is de heer P.J. Pellegrom. Samen met de kledingcommissie is hij verantwoordelijk voor het functioneren van het “Kledingplan vv Nunspeet” in de meest brede zin van het woord. De heer P.J. Pellegrom is als kledingcoördinator gerechtigd om namens het bestuur van de vv Nunspeet beslissingen te nemen aangaande schades aan en vermissing van kleding. Ingeval van afwezigheid van de heer P.J. Pellegrom zal Martin Looije zijn taak overnemen.

3. Elk spelend lid krijgt persoonlijk de beschikking over een trainingspak en een voetbaltas. Het shirt, broekje en sokken worden teamsgewijs verzorgd. Zie punt 10 en 11. Voor de keepers is er een keepershirt en een korte en een lange wedstrijdbroek beschikbaar.

4. Het Kledingplanpakket wordt in principe elke vier jaar vervangen. De sokken echter worden vervangen wanneer de sokken versleten of beschadigd zijn. Dit na vertoon van de sokken ter beoordeling van de kledingcoördinator.

5. 
Voor het gebruik van onder punt 3 genoemde artikelen is jaarlijks een huurbedrag van € 30,= (zegge: dertig euro) verschuldigd. Dit bedrag zal in ieder geval vóór aanvang van seizoen 2013-2014 via automatische incasso worden geïncasseerd.

6. De onder punt 3 en 15 genoemde artikelen blijven te allen tijde eigendom van de vv Nunspeet.

7. Van de leden wordt verwacht dat zij netjes met de onder punt 3 en 15 genoemde artikelen omgaan en hier ook de verantwoording voor dragen.

8. Beschadiging, vernieling, onachtzaamheid of vermissing van de onder punt 3 en 15  genoemde artikelen moet direct aan de elftalleider gemeld worden. De elftalleider neemt zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcoördinator, deze vult samen met de elftalleider en de speler het “Kledingplan schadeformulier” in.

9. Wanneer naar het oordeel van de kledingcoördinator en/of de elftalleider verwijtbaar gedrag de oorzaak is van onder het punt 8 genoemde, zal de kledingcoördinator een eigen bijdrage aan de speler opleggen ter volledige dekking van de door vv Nunspeet geleden schade. Hiervoor ontvangt betreffend lid een nota van de vv Nunspeet.

10. Slijtage door normaal gebruik tijdens het seizoen dient direct te worden doorgeven. Deze artikelen zullen, indien mogelijk, worden gerepareerd dan wel vervangen.

11. Volgens wasvoorschrift worden de wedstrijdshirts, broeken en kousen na elke wedstrijd, volgens een door de elftalleider op te stellen schema, bij toerbeurt door een ouder of een lid van het elftal gewassen. De wedstrijdshirts, broeken en kousen blijven dus bij elkaar in de teambag en mogen niet persoonlijk mee naar huis genomen worden. Een teambag bestaat bij de E en F pupillen minimaal uit 1 set keeperkleding en 9 sets voetbalkleding. Bij de D-pupillen t/m de senioren is dit minimaal 1 set keeperkleding en
15 sets voetbalkleding.

12. Het trainingspak en de voetbaltas vallen onder de individuele verantwoordelijkheid van de speler. Ook dit materiaal dient volgens wasvoorschrift gewassen te worden. Voor de teambag met het wedstrijdtenue geldt dus een teamverantwoordelijkheid, de zaken genoemd onder punt 7 en 8 en 9 zijn dan van toepassing op het team. Voor de senioren geldt echter dat ook het wedstrijdtenue onder de individuele verantwoordelijkheid van de speler valt.

 13. Als een speler bij een ander team meespeelt dan waar hij officieel is ingedeeld, dan zorgt de elftalleider van het team waar deze speler meespeelt dat er wedstrijdkleding van het betreffende elftal voor de speler beschikbaar is.

14. Alle kleding is bedoeld voor wedstrijden en/of activiteiten georganiseerd door de vv Nunspeet. In de trainingspakken wordt niet getraind. Ook is het niet de bedoeling dat men het trainingspak in de vrije tijd draagt.

15. Voor de begeleiding van de elftallen zijn er twee kledingsets beschikbaar met daarin een poloshirt, sweater en coachjas. Voor de begeleiding van A1, B1, C1 en D1 zijn er drie sets beschikbaar. Indien meer sets noodzakelijk zijn, kan een verzoek bij bestuurslid Betty Wieteler worden ingediend, die dit overlegt met kledingcoördinatoren en het bestuur.

16. De uitgifte van de kleding gebeurt centraal op het sportpark van vv Nunspeet, op een nader te bepalen datum, vóór aanvang competitie. Deze datum zal tijdig worden gecommuniceerd via de website van vv Nunspeet of via de jeugd- en seniorencommissie.

17. De uitgifte van de kleding gebeurt via de elftalleiders van de teams, deze ontvangen de teambag met de kleding, de trainingspakken, de voetbaltassen en de kledingsets voor de begeleiding.

18. De elftalleider tekent een “Teamkledingplan formulier” voor de te ontvangen artikelen van zijn elftal.

19. Middels het “Spelerkledingplan formulier” registreert de elftalleider welke specifieke kledingstukken zijn spelers hebben ontvangen. De elftalleider levert vervolgens een ingevulde kopie van het “Spelerkledingplan formulier” in bij de kledingcoördinator.

20. Indien een speler bedankt als lid dient hij zijn complete kledingpakket in te leveren bij zijn elftalleider. Een eventuele benodigde overschrijving zal eerst door de vv Nunspeet verstrekt kunnen worden wanneer het kledingpakket ingeleverd is. Wanneer er geen of een gedeelte van de kleding wordt ingeleverd zal de kledingcoördinator een eigen bijdrage aan de speler opleggen ter volledige dekking van de door vv Nunspeet geleden schade. Hiervoor ontvangt betreffend lid een nota van de vv Nunspeet

21. Voor de jeugd zal de inname van het kledingplanpakket centraal aan het einde van elk seizoen plaatsvinden. De exacte datum zal gecommuniceerd worden via de website of via de Jeugdcommissie. De elftalleider zorgt er voor dat hij het complete kledingplanpakket van zijn team inneemt. De elftalleider telt de artikelen en inspecteert de artikelen op beschadigingen. De elftalleider levert het hele pakket in bij de kledingcoördinator. Nadat de kledingcoördinator de artikelen heeft geteld en op beschadigingen heeft geïnspecteerd, ontvangt de elftalleider het “Teamkledingplan formulier” ondertekend door de kledingcoördinator retour. Voor de senioren geldt dezelfde procedure na vier jaar.

22. Alle mogelijke extra bestellingen van kleding van Nunspeet 1 t/m het laagste F-team gebeuren alleen na overleg en akkoord van het bestuur van de vv Nunspeet. Aanspreekpunten bestuur zijn Betty Wieteler en Henk Dooijeweerd.

23. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur van de vv Nunspeet een beslissing nemen. Suggesties en/of aanvullingen op het kledingplan zijn te allen tijde welkom.

 versie 2, april 2013

Wasvoorschrift