Selecteer een pagina

We hebben begrepen dat er behoefte bestaat aan een toelichting op de agenda van de BALV van maandag 13 mei 2019. Deze vergadering is voortgekomen uit de ALV van 3 december 2018. In die vergadering werd kritiek geuit op het feit dat de formulering van de toenmalige agenda niet de inhoud van de beslissing dekte. Het bestuur heeft daarop gemeend een deel van de voorstellen niet in stemming te brengen. Op aangeven van een aantal aanwezigen is voorgesteld dit, op een later tijdstip in een BALV, alsnog te doen.

Voorstel jaarlijkse contributieverhoging met 5 % per seizoen: seizoen 2019/2020 en 2020/2021.
Dit voorstel is de vorige keer door het bestuur teruggetrokken. Voor seizoen 2018/2019 is het voorstel reeds aangenomen. De vereniging kent in de nabije toekomst een aantal financiële uitdagingen. Toenemende huurlasten als gevolg van de revitalisatie (o.a. nieuw kunstgrasveld en nieuwe kleedkamers). Sanering tribune. Groot onderhoud ”oude clubhuis”. Ook de wens tot realisering van een nieuw clubhuis/clubvoorzieningen en de daarmee mogelijk gepaard gaande hypothecaire geldlening vragen om een gezonde financiële huishouding. Met name de historische en toekomstige rentabiliteit zijn van belang. Een goede vermogenspositie is voorwaarde.

Voorstel opvoeren leden Voetbalschool in Sportlink. Plus betalen vergoeding € 20.00 per jaar.
Met de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er voor sportclubs ook veel veranderd. Zo worden er strengere eisen gesteld aan opslag NAW-gegevens en het portretrecht. Voor de basisadministratie van onze vereniging maken wij gebruik van Sportlink. Sportlink is een programma ondersteund door de KNVB en vormt bijvoorbeeld de basis voor het mobiel Digitaal WedstrijdFormulier. Het is op een aantal niveaus beveiligd en voldoet en de AVG wetgeving. Onze Voetbalschool maakt nog geen deel uit van Sportlink maar kent een eigen administratie. Het overzichtelijk en systematisch registreren van de jongste jeugd heeft veel praktische voordelen.

De Voetbalschool is de eerste kennismaking met voetbal binnen onze club. Het zorgt per jaar voor aanwas in de O8. Maar óók voor deze groep worden er kosten gemaakt. De zaalhuur in de winterstop, kleding voor de Kids Champions League, kleding voor de begeleiding en een versnapering in het clubhuis. Op dit moment wordt dit voor een deel bekostigd uit een derde geldstroom(bijdrage ouders). Om deze en nieuwe activiteiten in de toekomst te blijven organiseren willen we de financiën als jeugdcommissie in eigen hand nemen. Daarom vragen we een tegemoetkoming in de kosten van € 20,00 per jaar. Deze komt in zijn geheel ten goede aan de voetbalschool. Laagdrempelig maar niet gratis.

Lidmaatschapsbedragen van kaderleden en van kaderleden met enkel KNVB-premie gelijkstellen.
Momenteel zijn de verschuldigde bedragen:
Kaderlid enkel KNVB-premie € 13,00
Kaderlid € 47,50
Voorstel: Beide gelijk stellen op € 30,00 en dus geen onderscheid meer te maken.

vv Nunspeet kent vele vrijwilligers. Van scheidsrechters tot teamleiders, van commissieleden tot clubhuismedewerkers. Ze zijn bereid onbaatzuchtig tijd, moeite en energie in de vereniging te investeren. Ze maken uiteenlopend gebruik van faciliteiten en voorrechten binnen de club. Zoals een koffiekaart, verenigingskleding, gratis bezoeken thuiswedstrijden Nunspeet 1, consumpties in ontvangst- en bestuurskamer. De voorrechten tussen vrijwilligers onderling verschillen nogal. Zo ook de te betalen contributie. Het voorstel is om de contributies van alle vrijwilligers gelijk te stellen. Dit voorstel zal leiden tot een klein negatief effect op de totale contributieopbrengsten. Een kaderlid is lid van de vereniging in tegenstelling tot lid KNVB-premie. De club draagt voor kaderleden de verschuldigde KNVB-premie af. Hij krijgt een lidmaatschapskaart en heeft stemrecht op een ALV. Overige privileges hangen af van de specifieke vrijwilligersfunctie. Begeleiding heeft recht op kleding voor zover het kledingplan daarin voorziet. Soms een koffiekaart. Anderen een versnapering na het fluiten van een wedstrijd.

Iedereen die meer vragen heeft of wil mee discussiëren over de toekomst van onze vereniging willen wij van harte uitnodigen op de BALV op maandag 13 mei 2019, aanvang 20:00, in het clubhuis ’t Trefpunt op sportpark de Wiltsangh.

Het bestuur vv Nunspeet

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming