Selecteer een pagina

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 09-12-2019 in het clubhuis van sportpark de Wiltsangh. Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter Rob Buis, vaststelling agenda en mededelingen

2. Herdenking en 1 minuut stilte overledenen

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 04-12-2018

– en –

Vaststelling notulen buitengewone ledenvergadering van 13-05-2019

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019

5. Vaststellen doel Grote Club Actie 2020-2021 Martin Willemsen

6. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019

  • A. Vaststelling jaarrekening 2018-2019
  • B. Verslag kascommissie 2018-2019
  • C. (Her)Benoeming kascontrolecommissie seizoen 2019-2020

7. Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster:

  • A. Eibert Ten Brink penningmeester Deze stelt zich herkiesbaar
  • B. Ingmar de Vrieze jeugdzaken Deze stelt zich herkiesbaar

8. Vaststellen begroting 2019-2020

9. Revitalisering stand van zaken (info avond Febr./ Mrt. 2020)

10. Voorstellen vertrouwenscontactpersonen vv Nunspeet

11. Rondvraag (te bespreken onderwerpen 30 minuten voor aanvang van alv indienen bij de secretaris)

12. Sluiting

Namens het bestuur,
Beert Bouw
secretaris

Klik hier voor de Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 03-12-2018
Klik hier voor de Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 13-05-2019
Klik hier voor het Jaarverslag secretaris 2018-2019
Klik hier voor de Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming