Selecteer een pagina

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 31-10-2022 in het clubhuis van sportpark de Wiltsangh. Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening door de voorzitter Rob Buis, vaststelling agenda en mededelingen
 2. Herdenking en 1 minuut stilte overledenen
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 25-04-2022 en 16-05-2022
 4. Jaarverslag secretaris seizoen 2021 -2022
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022

  A. Vaststelling jaarrekening 2021-2022
  B. Verslag kascommissie 2021-2022
  C. (Her)Benoeming kascontrolecommissie seizoen 2022-2023
 1. Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster:

  A. Eibert ten Brink Penningmeester: Deze stelt zich herkiesbaar
  B. Ingmar de Vrieze Algemene zaken stelt zich verkiesbaar
 1. Voordracht aan de ALV tot benoeming bestuurslid, jeugdzaken Dhr. Jeffrey Satink
 2. Vaststellen begroting 2022- 2023
 3. Revitalisering stand van zaken

  Update revitalisering
 1. Rondvraag (te bespreken onderwerpen 30 minuten voor aanvang van alv schriftelijk indienen bij de secretaris)
 2. Sluiting

Namens het bestuur,

Beert Bouw
secretaris

Klik hier voor de Agenda van de ALV
Klik hier voor het Jaarverslag 2021-2022
Klik hier voor de Notulen van de ALV 25-04-2022
Klik hier voor de verkorte Notulen van de ALV 25-04-2002 en de Buitengewone ALV 16-05-2022

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming