Selecteer een pagina

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op Maandag 25-04-2022 in het clubhuis van sportpark de Wiltsangh. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Rob Buis, vaststelling agenda en mededelingen
 2. Herdenking en 1 minuut stilte overledenen
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 10-05-2021
 4. Jaarverslag secretaris seizoen 2020 -2021
 5. Verslag Grote Club Actie 2020- 2021 Martin Willemsen
  Vast stellen doel Grote Club Actie 2022-2023
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021
  A. Vaststelling jaarrekening 2020-2021
  B. Verslag kascommissie 2020-2021
  C. (Her)Benoeming kascontrolecommissie seizoen 2021-2022
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend volgens rooster:
  A. Beert Bouw secretaris: Deze stelt zich herkiesbaar
 8. Vaststellen begroting 2021- 2022
 9. Besluit aangepaste Statuten / Huishoudelijk regelement [klik hier voor het bericht met de info]
 10. Revitalisering stand van zaken
 11. Rondvraag (te bespreken onderwerpen 30 minuten voor aanvang van ALV schriftelijk indienen bij de secretaris)
 12. Sluiting

Namens het bestuur,

Beert Bouw
secretaris

Klik hier voor de digitale Agenda voor de ALV d.d. 25-04-2022
Klik hier voor het Jaarverslag 2020-2021
Klik hier voor de notulen van de ALV d.d. 10-05-2021
Klik hier voor de huidige Statuten (d.d. 20-12-2012)
Klik hier voor de Concept Statuten (versie 16-11-2021)
Klik hier voor de wijzigingen van de nieuwe t.o.v. de huidige Statuten
Klik hier voor het Concept Huishoudelijk Reglement

error: Sorry, u mag helaas niks kopiëren zonder toestemming